ประวัติความเป็นมา
การดำเนินงาน
การรับสมัครเด็ก
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง


 

 

 

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการชุมชนได้ปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกับปัญหาที่บิดามารดาและผู้ปกครองเด็กมีฐานะยากจน ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้ ประกอบกับต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลานของตนในเวลากลางวัน ทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัย คณะกรรมการชุมชนจึงมีมติให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นในชุมชน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของบิดา มารดา และผู้ปกครอง โดยนางเอื้อง ด้วงปั้น กรรมการชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน ได้ยินยอมให้ใช้ที่ดินของตนเองเพื่อก่อสร้างอาคาร

คณะกรรมการชุมชนสะพาน ๑ ได้ติดต่อประสานงานกับฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตหนองแขม เพื่อดำเนินการขอจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นในชุมชน ตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนแออัดกรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย และพระราชธรรมเจติยาจารย์เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นเจ้าของโครงการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าว จากนายอมร – นางพวงเพ็ชร อภิธนาคุณ และนายห่อ แซ่โค้ว ซึ่งบริจาคผ่านวัดธรรมมงคล ( ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ )

เมื่อการก่อสร้างอาคารหลังดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดดำเนินการโดยรับเด็กที่มีอายุระหว่าง ๓ – ๖ ปี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของบิดามารดา และผู้ปกครองเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐

ต่อมาบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นอีก ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร โดยสร้างเชื่อต่อกับอาคารหลังเดิม เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของเด็กๆ ซึ่งอาคารดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (๑๕ มกราคม ๒๕๔๐)

ในการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารซึ่งเดิมมีสภาพเป็นร่องสวนนั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยการลงหินคลุกจาก ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร และยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กจากนายเนาวรัตน์ อยู่บำรุง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเสริม วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจากฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตหนองแขมอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ กรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชน ยังได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อหินคลุกสำหรับปรับพื้นที่บริเวณอาคารบางส่วน และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่างอาคารหลังแรก เพื่อความปลอดภัยของเด็ก อีกด้วย

 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑

4/36 หมู่ 12 แขวงและเขต หนองแขม

กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 024295285