ประวัติความเป็นมา
การดำเนินงาน
การรับสมัครเด็ก
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง


 

 

 

 

บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกรูปแบบ ตลอดจนการสนับสนุนให้กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ได้ดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ และแนวทางที่กำหนด
การตระหนักรับผิดชอบในการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน โดยไม่ทิ้งให้เป็นภาระแก่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ
เสียสละและสร้างเสริมความเข้าใจอันดีต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในอันที่จะมีผลทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑

4/36 หมู่ 12 แขวงและเขต หนองแขม

กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 024295285