ประวัติความเป็นมา
การดำเนินงาน
การรับสมัครเด็ก
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง


 

 

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

รับเด็กจากผู้ปกครองจนกระทั่งส่งคืนผู้ปกครองอย่างเรียบร้อย
สำรวจจำนวนเด็ฏประจำวัน และ ติดตามหาสาเหตุในกรณีที่เด็กไม่ได้มาเรียนติดต่อกัน 3 วัน
จัดเตรียมสถานที่เรียนให้สะอาดเรียบร้อย ร่มรื่น ปลอดภัย เตรียมอุปกรณ์ การเรียนการสอน อาหารเสริม ผลิตสื่อการสอน จัดทำทะเบียนเด็ก วัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ลงเวลาการปฏิบัติงานประจำวัน ตามแบบฟปร์มที่สำหนักงานเขตกำหนด และถ้ามีเหตุจำเป็นในการลาหยุดงานอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย หรือมีกิจธุระจำเป็นการลานั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารศูนย์ หรือกรรมการชุมชน
เลี้ยงดูเด็กตามกิจกรรมประจำวัน
เยี่ยมเยียนปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำจากผู้ปกครองกรรมการชุมชน องค์กรต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์ฯ
ศึกษาหาความรู้และเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑

4/36 หมู่ 12 แขวงและเขต หนองแขม

กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 024295285