ประวัติความเป็นมา
การดำเนินงาน
การรับสมัครเด็ก
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง


 

 

กำหนดการรับสมัครเด็ก


คุณสมบัติของเด็ก
1. เด็กมีอายุระหว่าง 2 - 6 ขวบ


วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร
1. เปิดรับสมัครวันและเวลาราชการ ( วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 15.00 นาฬิกา )
2. สถานที่รับสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑ (4/36 หมู่12 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร10160 โทร 02-4295285 )


เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
1. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป


การแต่งกาย
1. ทุกวันจันทร์/อังคาร/พุธ/เด็กจะแต่งชุดนักเรียนตามแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน๑
โดยมีการแต่งกายดังนี้

 

2. ทุกวันพฤหัสบดีทางโรงเรียนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยการให้เด็กแต่งชุดไทย
โดยมีการแต่งกายดังนี้

 

 

3. ทุกวันศุกร์เด็กจะแต่งชุดพละตามแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน๑
โดยมีการแต่งกายดังนี้

 

สิ่งของที่ผู้ปกครองต้องเตรียมให้นักเรียนมาโรงเรียนทุกวัน
1. เสื้อผ้าสำหรับเด็กเปลี่ยน(เด็กเล็ก)
2. แปรงสีฟันสำหรับเด็ก 1 อัน
3. ยาสีฟันสำหรับเด็ก 1 หลอด
4. แก้วน้ำพลาสติกสำหรับเด็ก 1 ใบ
5. แป้งกระป๋องเล็ก 1 กระป๋อง
เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักกับการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑

4/36 หมู่ 12 แขวงและเขต หนองแขม

กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 024295285