ประวัติความเป็นมา
การดำเนินงาน
การรับสมัครเด็ก
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง


 

 

การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑
( ในสมัยเริ่มแรก )


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑ ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยรับเด็กอายุระหว่าง ๓ – ๖ ปี โดยมีเด็กอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ จำนวน ๓๕ คน เป็นชาย ๒๐ คน เป็นหญิง ๑๕ คน และมีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ คน ซึ่งทำหน้าดูแล อบรมสั่งสอนเด็กๆ รวมทั้งจัดเตรียมอาหารแก่เด็กการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑ อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการชุมชนสะพาน ๑ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑ รวม ๙ คน ได้แก่


๑.นายจำรูญ ช้างคล้าย ประธานคณะกรรมการ
๒.นายบุญส่ง สายนุ้ย รองประธานกรรมการ
๓.นายชะโอด มากพุ่ม รองประธานกรรมการ
๔.นายชะอ้อน สำเนียงใส เลขานุการ
๕.นางเอื้อง ด้วงปั้น เหรัญญิก
๖.นายสะอิ้ง นิลสุด ประชาสัมพันธ์
๗.นายคงเดช พลายกล่ำ นายทะเบียน
๘.นายถวิล ขวัญเรือน ฝ่ายรักษาความสะอาด
๙.นายทองหล่อ ฤทธิไกร ฝ่ายรักษาความสะอาด


นอกจากอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการชุมชน จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑ แล้ว ประชาชนในชุมชนที่มีเวลาว่าง ก็จะผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยแบ่งเบาภาระในการประกอบกาบอาหาร และดูแลเด็ก ๆ ด้วย

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑
( ในสมัยเริ่มแรก )

เนื่องจากเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินการในระยะแรก จึงยังไม่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณด้านการก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้บางอย่าง ซึ่งไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณของทางราชการได้ จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธามาเพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง

ปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑ ในขณะนี้ก็คือ บริเวณด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ ยังมีสภาพเป็นร่องสวนและตัวอาคารมีลักษณะโล้งด้านข้าง ซึ่งเด็กๆสามารถปีนป่ายเล่น และอาจเป็นอันตรายได้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑ จึงมีมติที่จะดำเนินการติดตั้งเหล็กดัดรอบตัวอาคารอเนกประสงค์ เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ ต่อไป

อีกประการหนึ่งก็คือ การเคารพธงชาติ ซึ่งจะเป็นการสอนให้เด็ก ๆ ได้รู้จักการแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติของตนตั้งแต่วัยเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑ ยังไม่มีเสาธง ต้องให้เด็กๆ แสดงความเคารพธงชาติโดยฟังจากวิทยุเท่านั้น

การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑
( ในสมัยปัจจุบัน )

คณะกรรมการประกอบด้วย

1. นายจำรูญ ช้างคล้าย ประธานกรรมการ
2. นายพต ขุนดี รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายชะอ้อน สำเนียงใส รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายถาวร ด้วงปั้น เลขานุการ
5. นางเอื้อง ด้วงปั้น เหรัญญิก
6. นายคงเดช พลายกล่ำ คณะกรรมการ
7. นายสุเทพ ปานยิ้ม คณะกรรมการ
8. นายสะอิ้ง นิลสุด คณะกรรมการ
9. นายถวิล ขวัญเรือน คณะกรรมการ
10. นางสาวพูนศรี ธีระปกรณ์กุล หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑ มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลากรให้เหมาะสมกับการวางรางฐานของเด็กปฐมวัย โดยมีเด็กอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ จำนวน ๔๕๐ คน เป็นชาย ๒๒๗ คน เป็นหญิง ๒๒๓ คน และมีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓๐ คน ซึ่งทำหน้าดูแล อบรมสั่งสอนเด็กๆ

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑

4/36 หมู่ 12 แขวงและเขต หนองแขม

กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 024295285